Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNEJ

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i zaakceptowanie karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.
Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

OPŁATY
Zajęcia są odpłatne.
Opłata jest stała wg tabeli niezależnie od liczby zajęć w miesiącu.
Wpłat za zajęcia  należy dokonywać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

POBIERZ !OPŁATY 2022_23

Wpłat należy dokonać w kasie lub przelewem
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

W tytule przelewu prosimy umieścić trzy ważne informacje:

  • nazwisko instruktora
  • rodzaj zajęć: plastyka – Dworek
  • nazwisko uczestnika

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy wraz z końcem okresu rozliczeniowego,
co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.
W powyższej sytuacji organizatorzy nie odpowiadają za opiekę nad dzieckiem, jeśli jest uczestnikiem zajęć.

Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego wyłącznie pisemnie.

Posiadaczom KKR (Krakowska Karta Rodzinna) i KKN (Krakowska Karta z Dzieckiem Niepełnosprawnym) przysługuje zniżka 50%.

Zasady pracy

Zajęcia plastyczne odbywają się w grupach według załączonego harmonogramu.

Przejdź do_HARMONOGRAM _22_23

  • Uczestnik korzysta wyłącznie z materiałów dostępnych w pracowni i wykonuje zadania zgodnie z zaleceniami instruktora.
  • Materiałami i przyrządami plastycznymi dysponuje wyłącznie instruktor. Zabrania się uczestnikom pracowni pobierania materiałów i przyrządów bez wiedzy instruktora.
  • Uczestnik ma obowiązek starannego wykonania pracy, tak aby nie generować strat materiałowych.
  • Uczestnik nie rozpoczyna nowej techniki dopóki wcześniejsza, rozpoczęta praca nie zostanie ukończona.
  • Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna. Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczone ubranie uczestnika zajęć.
  • W czasie trwania zajęć na terenie pracowni nie może przebywać uczestnik spoza grupy.

Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres trzech miesięcy od chwili zakończenia roku szkolnego. (Zakończenie roku szkolnego: czerwiec, ostateczny termin odbioru prac: wrzesień).

Pracownia zastrzega możliwość wykorzystania fotografii prac uczestników do celów promocyjnych.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.