Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNEJ

aktualizacja: 22.08 2023

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie, formularza zgłoszenia, zaakceptowanie regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 • W ramach miesięcznej opłaty, uczestnik korzysta z zajęć jeden raz w tygodniu.

OPŁATY
Pobierz_OPŁATY 2023_24

Wpłat należy dokonać w kasie lub przelewem
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

W tytule przelewu prosimy umieścić trzy ważne informacje:

 • nazwisko instruktora
 • rodzaj zajęć: plastyka – Dworek
 • nazwisko uczestnika
 • Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ (KKR) oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym (KKN) uprawnieni są do zniżki 50% na zajęcia, z wyłączeniem działań objętych impresariatem oraz realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie aktualnej karty, przekazanie numeru identyfikacyjnego oraz daty ważności.
 • W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy wraz z końcem okresu rozliczeniowego, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.
 • W powyższej sytuacji organizatorzy nie odpowiadają za opiekę nad dzieckiem, jeśli jest uczestnikiem zajęć.
 • Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej/mailowej.
 • W wypadku braku rezygnacji w formie przewidzianej w regulaminie uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
 • Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.
 • Opłata za zajęcia grupowe jest stała obowiązuje bez względu na liczbę zajęć w miesiącu. pobierz_OPŁATY 2023_24
 • W przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.
 • W przypadku nieobecności instruktora w dniu zaplanowanych zajęć, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od dnia nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.
 • Organizator nie przewiduje możliwości zawieszenia zajęć przez uczestnika.
 • Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub potwierdzenia przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze podaje się nazwę zajęć zgodną z cennikiem. Żądanie wystawienia faktury powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę.
 • Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą- wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.

Zasady pracy

 • Zajęcia plastyczne odbywają się w grupach według załączonego harmonogramu.
 • Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów i w okresie między świątecznym (Boże Narodzenie – Nowy Rok).
 • Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.

Przejdź do_HARMONOGRAM _23_24

 • Uczestnik korzysta wyłącznie z materiałów dostępnych w pracowni i wykonuje zadania zgodnie z zaleceniami instruktora.
 • Materiałami i przyrządami plastycznymi dysponuje wyłącznie instruktor. Zabrania się uczestnikom pracowni pobierania materiałów i przyrządów bez wiedzy instruktora.
 • Uczestnik ma obowiązek starannego wykonania pracy, tak aby nie generować strat materiałowych.
 • Uczestnik nie rozpoczyna nowej techniki dopóki wcześniejsza, rozpoczęta praca nie zostanie ukończona.
 • Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna. Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczone ubranie uczestnika zajęć.
 • W czasie trwania zajęć na terenie pracowni nie może przebywać uczestnik spoza grupy.
 • Instruktor zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez Opiekuna prawnego/Rodzica w Karcie Uczestnika.
 • Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci punktualnie.
 • Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres trzech miesięcy od chwili zakończenia roku szkolnego. (Zakończenie roku szkolnego: czerwiec, ostateczny termin odbioru prac: wrzesień).
 • Pracownia zastrzega możliwość wykorzystania fotografii prac uczestników do celów promocyjnych.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.